Översiktsplanprocessen i Piteå kommun har nu pågått i drygt 2 år och kommer att pågå minst lika lång tid innan den är helt klar. När beslut om den fördjupade översiktplan för Piteå kommuns 5 utsedda Landsbygdscentra tas i sommar planeras fördjupningar om glesbygd, stadsdelarna samt LIS – markanvändning i strandnära områden.

En översiktsplan är ett viktigt strategiskt underlag för kommunens utveckling och enligt Piteå Byaforums åsikt så är kommunens intentioner välvilliga, framtagna underlag välgjorda men PBF anser också att en stor del av landsbygden inte finns med utan så att säga ”hänger i luften”.

Beslutet i dec 2016 om att utse de 5 Landsbygdscentra, som togs, har kanske sina fördelar men det efterlämnar ibland mer frågor än svar:

• Varför har just dessa Landsbygdscentra med angivet ”upptagningsområde” utsetts?

• Varför ”tillhör” jag ett Landsbygdscentrum som inte stämmer med min verklighet?

• Vad händer med byarna utanför Landsbygdscentrum?

Det känns som om man försökt ”stöpa” Piteå landsbygd in i ett organisatoriskt system som inte överensstämmer med verkligheten. Vi som bor på landsbygden vet att den är mycket mer komplex.

Hur visar vi upp den komplexa bilden av vår verklighet samt vilka behov och utvecklingsmöjligheter vi har? Ett förslag är att ta fram en lokal utvecklingsplan oavsett om man är ett Landsbygdscentrum eller inte. Att ta fram en lokal utvecklingsplan innebär att ta fram en långsiktig viljeinriktning när det gäller hur man vill forma sin egen framtid i bygden, samt hur man ska nå dit.

Förbättrat samarbete

Ett väl fungerande samarbete är nyckeln där bygdens föreningar, företag och privatpersoner (av alla kön och i alla åldrar i en bygd – tillsammans och på lika villkor) deltar i arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsplan. Hur och vem man samarbetar med bestäms bäst utifrån byns/bygdens förutsättningar.

Samarbetet bör också utökas regionalt. Eftersom Piteå landsbygd är indelat i 6 landsbygdsområden så är det nödvändigt att samarbetet i de olika landsbygdsområdena fungerar. Årligen återkommande områdesmötet där man diskuterar gemensamma frågor, utbyter idéer, inspirerar varandra mm och där någon i PBFs styrelse deltar är en viktig grundsten för att få en fungerande kommunikation mellan Landsbygden och PBF. Här finns det mycket att åtgärda och den stora frågan är: ”Hur ska vi få det att fungera?” Kanske vi får ett svar i Böle 4 feb. Välkommen!

Vill ni vara med?

Piteå Byaforum vill starta ett projekt där man kan hyra in professionell hjälp till de byar/byagrupper som är intresserade av att ta fram en lokal utvecklingsplan. Vi kommer på olika sätt att ta kontakt med er för att ta reda på ert intresse under första kvartalet 2018. När vi vet hur många byar som kommer att delta kommer PBF att lämna in en ansökan till Spira Mare. PBF kan inte ge en exakt tidpunkt när projektet kan genomföras men önskemålet är att projektet startas hösten 2018.

Anmäl er by/bygd på  info@byaforum.se.

Piteå Byaforum vill gärna ha ett svar från alla byar/bygder oavsett om ni väljer att vara med eller inte.

 

Share This